3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง คนดีศรีสุโขทัย
   
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 086-218-5488 อีเมลล์ 3dwcs13@gmail.com
วิธีแจ้งปัญหาการแก้ไขบทเรียน และข้อเสนอแนะสำหรับเว็บไซต์ คลิ้กที่นี่
ลิ้งค์ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คลิ้กที่นี่
ลิ้งค์ดาวน์โหลดการทำสตรอรี่บอร์ด คลิ้กที่นี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง วันอาสาฬหบูชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พุทธประวัติ ผจญมาร ตรัสรู้ สั่งสอนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พระไตรปิฏกน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง นำ้ผิวดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง นำ้บาดาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ปฏฺิกริยาเคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การแยกสารผสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง กลอนดอกสร้อย รำพึงในป่าช้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง คำราชาศัพท์