3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เรื่อง การใช้ตารางแก้ปัญหา
   
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 092-624-3340 อีเมลล์ 3dwcs13@gmail.com
วิธีแจ้งปัญหาการแก้ไขบทเรียน และข้อเสนอแนะสำหรับเว็บไซต์ คลิ้กที่นี่
ลิ้งค์ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คลิ้กที่นี่
ลิ้งค์ดาวน์โหลดการทำสตรอรี่บอร์ด คลิ้กที่นี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบวก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน และการใช้เครื่องหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง จำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การกระจายจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การบวก ลบ ระคนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การบวก ลบระคนจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง แกนสมมาตร