3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เรื่อง บทกลับทฤษฏีปีทากอรัส
   
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 086-218-5488 อีเมลล์ 3dwcs13@gmail.com
วิธีแจ้งปัญหาการแก้ไขบทเรียน และข้อเสนอแนะสำหรับเว็บไซต์ คลิ้กที่นี่
ลิ้งค์ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คลิ้กที่นี่
ลิ้งค์ดาวน์โหลดการทำสตรอรี่บอร์ด คลิ้กที่นี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกับการนำไปใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ย้อนเวลาหาอเมริกาใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ย้อนเวลาหายุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง มารู้จักกลไกราคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน